Odstąpienie od umowy

Czas na odstąpienie od umowy 14dni

Koszty zwrotu pokrywa kupujący

Adres do zwrotu: KOLTAT Marcin Prudło, 01-631 Warszawa, Potocka 33a/14 tel. 793565828 e: [email protected]

Produkty mają ograniczone prawo do odstąpienia od umowy:

 • zestawy do haftowania; Nie możesz odstąpić od umowy, jeśli w sposób nieodwracalny, trwały zmieszasz lub połączysz tę rzecz np. wykonując prace haftowania.

Dodatkowe informacje:

 1. Nie przyjmuję zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego);
 2. Nie przyjmę zwrotu, jeśli nadasz przesyłkę za pobraniem;
 3. Otrzymujesz gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas;
 4. Kupujesz produkt z rabatem za ilość? – jeżeli zwrócisz część produktów, stracisz prawo do zniżki. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o różnicę pomiędzy ceną produktu po obniżce, a ceną produktu bez obniżki.
 5. Zwracasz całość zamówienia? otrzymasz zwrot za produkty i koszt najtańszej formy dostawy, w przypadku zwrotu częściowego kosztów dostawy nie zwracamy.
 6. Otrzymałeś darmową dostawę za większą wartość zamówienia? – jeżeli zwrócisz część zamówienia, a wartość pozostawionych produktów będzie mniejsza niż kwalifikacja do darmowej dostawy – stracisz prawo do darmowej wysyłki. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt dostawy .

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 4 (dalej również „Ustawowe prawo odstąpienia”).
 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:
  • pisemnie na adres: KOLTAT Marcin Prudło, Potocka 33A/14 Warszawa 01-631 tel. 793565828;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
  • z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
  • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
  • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Potocka 33A/14 Warszawa 01-631. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu.
 9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, , a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Nie przyjmujemy zwrotu, jeśli nadasz przesyłkę za pobraniem.
 12. Otrzymujesz gratis? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas.
 13. Kupujesz produkt z rabatem za ilość? – jeżeli zwrócisz część produktów, stracisz prawo do zniżki. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o różnicę pomiędzy ceną produktu po obniżce, a ceną produktu bez obniżki.
 14. Otrzymałeś darmową dostawę za większą wartość zamówienia? – jeżeli zwrócisz część zamówienia, a wartość pozostawionych produktów będzie mniejsza niż kwalifikacja do darmowej dostawy – stracisz prawo do darmowej wysyłki. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszt dostawy .
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu jak np. kolczyki i igły do piercingu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, jak np. zestawy do haftowania

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

KOLTAT Marcin Prudło
ul. Potocka 33A/14, 01-631 Warszawa
adres e-mail: [email protected]
tel. 223506511 fax: 223506680 gsm 796565828

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

* przedsiębiorca uprzywilejowany to osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w przypadku, o którym mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego), czyli przedsiębiorca dokonujący zakupu nie powiązanego bezpośrednio z charakterem zawodowym, czy profilem swojej działalności gospodarczej.